Viktig Information

 

 Svenska:

 

Viktig Information inför din flytt och transport:

 

_______________________________________________________________________

1. Packetera allt känsligt på bästa sätt så att det inte blir några skador.

2. Tavlor samt känsliga saker måste skyddas på bästa möjliga sätt, vi kan hjälpa till med detta till en lite extra kostand.

3. Vin/Sprit kan köras inom Eu men införelse i Sverige måste man betala Tull och moms och det kan vi hjälpa till med, vid påvisande att man har detta utan att säga till riskerar man tilläggsfaktura, detta är mycket viktigt, gäller även ciggaretter.

4. Flyttkartonger får max väga 20 kg oavsätt om kartonger säger 30 kg, detta är pg av att kartongerna kan gå sönder samt att övervikt blir inte bra för varken bil eller säkerhet för personal samt era saker. även här kommer tilläggsfaktura att utföras, om inte vi har kommit överens om detta.

5. Maxvikt på fast pris hel bil på 20/24 kbm gäller max: 1300/1500 kg, eller 80 kg Per kbm som gäller endast på transporter upp till 10 kbm.

6. Försäkringen täcker icke eller konsumentlagen om man inte följer dom regler och råd vi ger till er som kund om hur allt skall packas eller tas imot. Vikten är oxå väldigt viktigt då vi kan förlora vårat trafik-kort pg av Övervikt. Detta tas på största allvar på grund av säkerhet enligt LAG i transportstyrelsen i hela Europa.

 

Vår säkerhet är er säkerhet!

_______________________________________________________________________

 

Information:

Vid bohagsflytt så kan man lämna arbetet helt till oss och då är det bara att luta dig tillbaks medan vi sköter allt så att ni flyttar in i er nya bostad uppackad och klar.

Vi kan också hjälpa dig delvis. Då bestämmer vi från början vem som sköter vad. För att du skall få lite insyn i vad vi kan hjälpa dig med följer här några punkter, vi packar, emballerar, demonterar, flyttar, packar upp och monterar. Det är kunden som bestämmer hur mycket eller lite vi ska göra.

Vi utför alltid kostnadsfri besiktning och lämnar ett kostnadsförslag till dig som kund.

Xpressflytt är din försäkring Dina inventarier är försäkrade genom Xpressflytt ansvarsförsäkring för bohagsflytt. Vänd dig till oss för detaljerade villkor. Vid bohagsflytt följer vi almänna bestämmelserna Bohag 2010.

Om du väljer att sköta en del på egen hand lämnar vi lite tips för dig att tänka på innan du flyttar

Checklista inför din flytt

9 dagar kvar Sortera gamla kläder, böcker och annat som ska kasseras eller skänkas bort. Lämna till kemtvätt. Gå igenom linneförrådet.

8 dagar kvar Anmäl adressändring till Posten, banker, försäkringsbolag, skattemyndigheten, försäkringskassan, föreningar, tidningar mm. Säg upp abonnemang på el, gas, vatten, sophämtning, telefon, kabel-TV. Beställ nya abonnemang till din nya adress. Meddela inkopplings dag för nya telefonnummer. Säg upp kontrakt med bränslebolag och liknande.

7 dagar kvar Beställ tid för nedmontering och service av fast anslutna hushållsmaskiner, parabolantenn etc. Beställ städhjälp. Kan bokas genom Stockholms Stadsbud. Ordna med transport av husdjur.

6 dagar kvar Gå igenom vind, källare, garage och förråd. Sortera och gör rent. Lägg allt som ska kastas i soppåsar.

5 dagar kvar Små saker med stort värde, en viktig punkt. Samla smycken, bankböcker och värdehandlingar på ett säkert ställe. Dessa transporterar du i ditt eget handbagage på flyttningsdagen.

4 dagar kvar - VILODAG Ägna dagen åt att posta meddelanden om adressändring till släkt och vänner. Kontrollera att inflyttning kan ske som planerat.

3 dagar kvar Packa kläder och linne som du inte behöver den närmaste tiden. Packa böcker, pärmar, tidskrifter, skivor etc. Packa mjuka saker, som skor, hattar, väskor etc. Ordna nedtagning av komplicerade gardinuppsättningar och armaturer.

2 dagar kvar Gå igenom köksredskapen. Packa det som inte behövs för måltiderna de närmaste dagarna. Packa glas och porslin, (vid egen packning). Rengör hyllor och skåp. Montera ned yttre TV-antenn.

1 dag kvar Samla in nycklar till lägenheten, vinden och övriga utrymmen. Se till att du har nyckel till den nya bostaden. Ordna med lås till de nya förråden. Kontrollera att allt blivit gjort enligt denna checklista.

Flyttningsdagen

Äntligen flyttdags!

 

 

English:

 

At the household goods relocation so you can leave the work entirely to us and then it is just to sit back while we take care of everything so that you move into your new home unpacked and ready.

We can also help you in part. Then , we determine from the outset who is doing what. To enable you to get some insight into what we can help you with , here are some points, we wrap, package , disassembling , moving , unpacking and assembling . It is the customer who decides how much or little to do.

We always perform free inspections and provide a quote to you the customer .

Xpress Relocation is your insurance your equipment is insured by Xpress Relocation liability insurance for household goods moving through IF Skadeförsäkringar. Turn to us for the detailed terms and conditions . When out removal we follow Terms and provisions Household Goods 2010

If you choose to take care of some on your own , we leave some tips for you to consider before you move

Checklist for your relocation

9 days left Sort old clothes, books and other things that should be discarded or given away . Leave to dry . Go through the linen closet .

8 days left Sign of address to the post office , banks, insurance , tax , social insurance , associations, magazines and more . Cancel the subscription to electricity, gas, water, garbage collection , telephone, cable TV. Order new subscriptions to your new address . Announce the engagement day for new telephone numbers. Speak up contracts with fuel companies and the like.

7 days left Order time for disassembly and servicing of fixed connected home appliances, satellite dish , etc. Order cleaning lady. Can be booked through Stockholm Stadsbud . Arrange for transportation of pets.

6 days left Go through the attic, basement , garage and storage room. Sort and clean . Add everything to be thrown in the garbage bags .

5 days left small things with great value, an important point. Collecting jewelry, bank books and valuable documents in a safe place . These transports you in your own cabin on moving day.

4 days left - REST-DAY Spend the day to post notices of change of address to friends and family . Check that the occupancy can occur as planned.

3 days left Pack your clothes and linen that you do not need in the near future . Pack your books, binders , magazines, CDs , etc. Pack the soft stuff , like shoes , hats, bags , etc. Arrange shutdown of complex curtain sets and fittings.

2 days left Go through the cooking utensil. Unpack it not needed for the meals the next few days . Pack the glass and porcelain , (at own packing ) . Clean the shelves and cabinets. Dismantle external TV antenna .

1 day left Collect keys to the apartment , attic and other spaces . Make sure you have a key to the new residence . Provide locks to the new repositories . Make sure that everything has been done according to this checklist.

Moving Day

Finally moving time !

 

 

.

  

 

Vi Sponsrar följande:

 

/wwf.jpg

/unicef.jpg

untitled.jpg

/bris.jpg

/green-peas.jpg

 

Samarbetspartner:

www.truckstopp.eu

www.festival-cannes.com

www.svenskarispanien.com

www.glitterboden.se

www.swefun.se

www.birkaimport.Weebly.com

www.letsdeal.se

www.angloinfo.com

www.johantiberg.se

www.hyrispanien.nu

www.student-movers-forum.com

www.birkaimport.se

www.lawicki.info.se

www.fraktjakt.se

www.pricespot.se

www.blocket.se

www.hitta.se

www.thecarbon.com

         www.IKEA.es